Skollagen 7 kap 18§: Elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektorn beslutar om ledighet.

Ledighetsansökan för elev