• Bromma Enskilda Skola är unik med förskola och grundskola i samma verksamhet. Det ger oss förutsättningar att följa barnet/eleven från förskola till åk 6. För att säkra barn och elevers övergångar arbetar BES systematiskt med överlämningar från förskola till förskoleklass och mellan varje årskurs. Dessutom finns det ämnesspecifika matriser som synliggör stegring från förskola till åk 6.
  • Vi arbetar med pedagogiska planeringar som planeringsbas för alla verksamhetsformer. I de pedagogiska planeringarna säkrar vi tydlighet i vad som förväntas av barnet/eleven men ger också bättre förutsättningar för likvärdighet. Dessutom ger de pedagogiska planeringarna tydlighet till föräldrar.
  • Bromma Enskilda Skola följer systematiskt barnets/elevens progression. Denna progression synliggörs för barnet/eleven och föräldrar. Tydlighet och kontinuitet i bedömningsarbetet ger alla barn/elever större möjlighet att utvecklas.
  • Vår fritidspersonal arbetar i verksamheten under hela skoldagen. Fritidspersonalens närvaro i anslutning till undervisningen ger lärarna stöd och samarbetsmöjligheter. Dessutom ger fritidspersonalens kännedom om eleverna under skoltid fördelar för planering och genomförandet av fritidsverksamheten.
  • På Bromma Enskilda Skola genomför vi under året större och mindre evenemang för att skapa gemenskap över åldersgränserna såsom sångsamlingar, skoljoggen och Mosse marknad för att nämna några.